ISYS, spol. s r.o.


Ekonomický systém ISYS
ideální řešení pro malé a střední firmy, které chtějí výkonný informační systém ...
více informací

Logistický systém ISYS
Logistický informační systém ISYS je moderní informační systém, který klade důraz ...
více informací

Zakázkový software
nabízíme vývoj programů na zakázku dle požadavků a potřeb zákazníků ...

více informací

Produkty

Ekonomický systém ISYS

Ekonomický informační systém ISYS je ideální řešení pro malé a střední firmy, které chtějí výkonný informační systém a přitom dávají přednost již vyvinutým řešením, krátké době nasazení do provozu a nižší ceně, než je tomu u implementací zakázkově upravovaných IS této kategorie. Ekonomický informační systém ISYS splňuje vysoké nároky kladené na bezpečný, spolehlivý a výkonný ekonomický informační systém. Díky použití nejmodernějších technologií má ISYS jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní pro vkládání a dohledávání dat. V kombinaci s rozsáhlou funkčností šetří náklady na zavedení a provoz informačního systému.

Hlavní předností ekonomického informačního systému ISYS je skutečnost, že zákazník získává hotové řešení založené na běžných standardech, při zachování veškerých výhod, které poskytuje moderní 32-bitová aplikace na platformě Windows.

Ekonomický informační systém ISYS je nabízen ve více konfiguracích, aby si zákazník mohl zvolit typ licence dle požadovaných modulů a funkcí, včetně přesného počtu licencí nebo počtu zpracovávaných firem.

Ekonomický informační systém ISYS nabízí možnosti parametrického nastavení a personifikace jednotlivým uživatelům. Podrobně nastavovaná přístupová práva umožňují přesně stanovit činnost v systému jednotlivým uživatelům či skupinám uživatelů. Přístupová práva se neomezují pouze na to, zda uživatel může do dat nahlížet, opravovat či pořizovat doklady, ale také na jednotlivé činnosti. Volná definice tiskových výstupů, 100 % otevřenost systému pro návazné aplikace a provázanost s MS Office je pro tento systém samozřejmostí

 

Základní moduly aplikace:

Modul Účetnictví
slouží ke kontrole a účetní likvidaci k sestavování libovolných účetních výkazů vycházejících z hlavní knihy - obratové předvahy. Představuje řešení pro oblast účetnictví a související procesy a postupy, jako je sledování peněžních toků, rozpočtování či vytváření souhrnných výkazů. Funkce předkontace zjednodušuje a usnadňuje účtování standardních dokladů a vede tak k významné úspoře času a nákladů. Modul účetnictví v sobě zahrnuje úlohy pro definici účtového rozvrhu, definici předkontací, definici účetních období a dalších nastavení. Součástí modulu jsou dále veškeré vyžadované i doporučené hlavní knihy. Jmenovitě se jedná o účetní deník, hlavní knihu, obratovou předvahu, přehled souvztažného účtování. Pro potřeby výkaznictví jsou definovány standardní vzory státních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát), dále je k dispozici řada předdefinovaných firemních výkazů. Kromě nich jsou v rámci implementace vytvářeny také vlastní výstupy na základě definovaného firemního finančního controllingu. Modul zohledňuje kromě účtování také hierarchickou střediskovou strukturu a strukturu zakázek a umožňuje tak vyhodnocení nejen na úrovni celé firmy, ale také dle jednotlivých středisek, popř. dle jednotlivých zakázek.

Základní rysy modulu Účetnictví:
 • Možnost přípravy vlastního účtového rozvrhu a dalších až 4 úrovní členění
 • Možnost vedení neomezeného počtu bankovních účtů a pokladen, včetně valutových pokladen a devizových účtů
 • Vestavěná kontrola na vyrovnanost stran a správnost účtování, včetně možnosti kontrolních chodů
 • Rozsáhlý systém vyhledávání a kontroly v zaúčtovaných dokladech, fakturách, pokladně, bance, partnerech
 • Prověřený systém evidence daně z přidané hodnoty, včetně sestavení daňového přiznání a kompletní záznamní povinnosti
 • Možnost účtování do více účetních období bez provedení běžné uzávěrky (otevřeno více účetních období - měsíců)
 • Opravování dokladů v libovolném období nebo možnost zablokovat doklady pro opravy
 • Propracovaný systém saldokonta a sledování finanční a platební bilance
 • Možnost provedení inventarizace libovolného účtu bez ohledu na účetní uzávěrku
 • Velké množství výstupů za běžné období nebo kombinaci období (účetní deník, obraty, hlavní kniha rozvinutá a souhrnná, obratová předvaha, pokladní a bankovní kniha, obraty banky a pokladny, úhrady, kursové rozdíly,...)
 • Okamžitě přístupné jakékoliv výstupy a výsledky bez ohledu na stav uzavření období
 • Aktuální informace a statistika v jakémkoliv okamžiku účtování
Modul Finance
slouží k práci s bankami, pokladnami, zápočty. V rámci tohoto modulu je umožněno zakládání a evidence bankovních účtů, pokladen a správa cenin. Práce s bankovními účty zahrnuje import bankovních výpisů v podstatě ze všech systémů elektronického bankovnictví používaných v České republice, dále export příkazů k úhradě a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Importované platby bankou je pak možno automaticky párovat na odpovídající doklady (faktury, proformy, zápočty, dobropisy, účetní doklady) a to na základě definovaných kriterií pro párování dokladů. Samozřejmostí je potom ruční přiřazení. Nedílnou součástí je také inventarizace bankovních účtů proti účetnictví, kontrola zůstatků, převody zůstatků mezi roky apod.

Základní rysy modulu Finance:
 • Pro některé formáty podporuje systém i vytvoření souboru zahraničního příkazu a stažení souboru zahraničního výpisu
 • Systém pro automatizovanou přípravu příkazů k úhradě a zpracování bankovních výpisů v elektronické formě
 • Dystém zajišťuje úplnou tvorbu příkazu k úhradě formou volného zápisu nebo s využitím knih přijatých faktur a vydaných dobropisů z účetnictví
 • Tisk jednoduchého nebo hromadného příkazu k úhradě
 • Možnost připravení vzorových příkazů k úhradě včetně jejich přenesení do nového příkazu
 • Přehled příkazů za jednotlivé banky nebo rozmezí podle data
 • Hromadné rušení databází příkazů k úhradě pro zmenšení velikosti datových souborů
 • Volně definovatelné číselníky a konfigurace subsystému
 • Automatické zpracování výpisu z banky s možností zaúčtování a spárování s příslušnou fakturou v účetnictví
 • Spolupráce s elektronickým systémem většiny bankovních domů (Komerční banka, Československá obchodní banka, Živnostenská banka, GE Money Bank, Česká spořitelna, eBanka, Citibank, HVB Bank, ABN AMBRO Bank, Raiffeisenbank, PPF banka,...)
Modul Majetek
je určen k evidenci, odepisování a účtování dlouhodobého i drobného majetku hmotného i nehmotného. Sleduje se od okamžiku pořízení až po vyřazení. Zahrnuje veškeré úlohy související s účetní daňovou i faktickou evidencí drobného i investičního majetku a to v souladu s platnou legislativou. Účtuje se jak pořízení majetku, tak vypočítané odpisy, tech. zhodnocení, navýšení ceny i pak následné vyřazení majetku. Kromě účetní a daňové evidence v odpisových skupinách, definice účetních a daňových odpisů jsou v tomto modulu k dispozici funkce pro sledování umístění majetku, hmotné odpovědnosti za majetek, evidence zápůjček a pronájmů majetku.

Základní rysy modulu Majetek:
 • Evidenční karta drobného majetku s kompletními evidenčními údaji včetně účetního kódu pro kontrolní sestavy s účetnictvím.
 • Evidenční karta dlouhodobého majetku s kompletními evidenčními údaji včetně odpisové skupiny a účetního kódu pro zaúčtování odpisů, zařazení a vyřazení.
 • Evidenční karta majetku pořízeného na leasing s kompletními evidenčními údaji včetně splátkového kalendáře a kontací použitých pro zaúčtovaní splátky jak do ostatních závazků, tak do vzorových dokladů
 • Odpisy daňové (rovnoměrné, zrychlené, dle doby trvání - § 30 zákona o dani z příjmu, leasing)
 • Odpisy účetní procentní sazbou, dle zákona o dani z příjmu nebo podle výkonových norem
 • Evidence a odepisování majetku ve fiskálním roce pomocí uživatelem definovaného číselníku období
 • Podpora částečného vyřazení majetku dvěma způsoby: procentem nebo částkou
 • Možnost výpočtu odpisového plánu na libovolné období za jednotlivé prostředky, za organizační jednotky, zakázky, SKP, odpisové skupiny
 • Inventární seznamy celkové, dle organizačních jednotek, umístění, zodpovědných pracovníků
 • Možnost definovat vlastní výběry a tiskové přehledy
 • Evidence změn (přírůstky, úbytky, převody), možnost tisku sestav k libovolnému datu
Modul Nákup
slouží k řízení vstupu zboží, surovin a služeb od dodavatelů. Umožňuje snadné zpracování veškerých dokladů s tím spojených. Nabízí elegantní nástroje a funkce, které maximálně podporují uživatele v každém kroku a při každé operaci objednávkového procesu od tvorby objednávky až po jeho umístění na sklad. Úzce navazuje na modul Sklad, Fakturace, Prodej a využívá řadu souborů společných dalším modulům ISYS. Nutnou podmínkou je napojení na modul Sklad, bez kterého jej nelze provozovat.

Základní rysy modulu Nákup:
 • Evidence přijatých objednávek zákazníků včetně sledování průběhu jejich plnění
 • Příprava a evidence objednávek zboží nebo materiálu od dodavatelů, možnost sledování stavu jejich plnění
 • Modul je úzce svázán s modulem Sklad (není možné jej provozovat bez tohoto modulu), další možná návaznost je na modul Fakturace.
 • Rezervace zboží na skladě - automatická při pořizování přijaté objednávky, dodatečná rezervace hromadně (více přijatých objednávek najednou) nebo jednotlivě (jednotlivé přijaté objednávky nebo jen určité položky)
 • Rušení rezervací jednotlivě, hromadně nebo automaticky (při neodebrání zboží do určitého termínu)
 • Po celou dobu plnění přijaté objednávky evidence o jejím stavu (přijetí, objednání zboží nebo výroba, rezervace, expedování)
 • Při vydání zboží ze skladu (program skladové evidence) automatický přenos informace do záznamu o přijaté objednávce
 • Řada přehledů o tisku přijatých a vystavených objednávkách, možnost zpracovávat přehledy v závislosti na stavu objednávky (splněné, nesplněné, částečně splněné) a dalších identifikačních údajích (dle zákazníka, střediska, typu dokladu, ...)
Modul Sklad
slouží k zaznamenání toku a popisu parametrů veškerých firemních pohybů. Dokonalý a okamžitý přehled o veškerých zásobách, jejich cenách, stavech a připravenosti. Pro organizace, které chtějí zrychlit skladové operace, zlepšit přehled o pohybu zboží a jeho historii, sledovat množství, limity a další parametry u vybraných položek. Pro ty, kdo chtějí vyhovět náročným požadavkům na rychlost a spolehlivost při vyřizování zakázek a minimalizovat skladové ztráty.

Základní rysy modulu Sklad:
 • Modul integrovaný s moduly účetnictví, finance, majetek, fakturace, nákup
 • Univerzální použití modulu pro sledování skladu zásob zboží, surovin, materiálů, polotovarů, výrobků nebo obalů
 • Volně definovaná skladová karta - skladová skupina, skladové číslo, další číselná označení, číslo nejčastějšího dodavatele, název 1, název 2, účet zásob, dvě volně definovatelná pole pro další rozlišení např. umístění ve skladě, dvě měrné jednotky a koeficient vzájemného přepočtu, více úrovní prodejních cen, počáteční a aktuální stav v množství, minimální a maximální zásoba
 • Vedení skladových cen metodou váženého aritmetického průměru
 • Možnost definovat pohyby na skladě s vazbou na vystavení dokladu a přenosu do účetnictví
 • Výběr prodejních cen v návaznosti na obchodní partnery, sortiment zboží, odebírané objemy zboží a datum vystavení dokladu
 • Propracovaný systém přirážek a slev s vazbou na obchodní partnery a rozdělení do skupin
 • Variabilní způsob inventury skladu včetně potřebných součtů a výstupů
 • Nepřeberné množství výstupů (seznam příjmů, výdejů, stavu skladu, obratové soupisky, pohyby na kartě, podlimitní a nadlimitní stav skladu, hromadný tisk příjemek a výdejek, inventarizační sestavy, statistika skladu, komise,...)
 • Možnost sledování kompletní historie dokumentu
 • Možnost provázání jednotlivých dokladů s externími soubory, tisk sestav do souborů MS Office
Modul Prodej
slouží k řízení a realizaci obchodních případů zákazníků. Umožňuje snadné zpracování veškerých dokladů spojených s prodejem zboží a služeb. Nabízí elegantní nástroje a funkce, které maximálně podporují uživatele v každém kroku a při každé operaci obchodního procesu od tvorby cen zboží až po jeho distribuci.

Základní rysy modulu Prodej:
 • Modul je úzce svázán s modulem Nákup, Sklad a Fakturace.
 • Možnost vystavení faktury nebo dodacího listu podle zaevidované objednávky - na celou objednávku nebo postupně na jednotlivé položky objednávky (vazba na modul Fakturace)
 • Možnost definice automatických slev podle řady kritérií (odebrané množství, cena, zákazník,…)
 • Možnost definice kompletovaných výrobků nebo prodejních sad
Modul Fakturace
pro kompletní evidenci a vytváření faktur - daňových dokladů. Kromě příjemné a jednoduché práce s vydanými fakturami je možno zpracovat také zálohové faktury, dobropisy, evidovat pokladnu a přijaté faktury.

Základní rysy modulu fakturace:
 • Modul integrovaný s moduly Účetnictví, Finance, Majetek, Sklad, Nákup, Prodej
 • Příprava jakýchkoliv volně definovaných dokladů s možností vazby na modul sklad (faktura, daňový doklad, zahraniční faktura, proforma faktura, zálohová faktura, doklad o použití, nabídka, kalkulace, kupní smlouva, záruční list, dodací list, prodejka, daňový dobropis, vrubopis,...)
 • Široká možnost hledání a výběru mezi jednotlivými doklady
 • Automatický přenos vystavených dokladů do účetnictví
 • Možnost přípravy a využití více ceníků
 • Při vystavení dokladu možnost použít připravených ceníků, vložit individuální výpočty, libovolné nadefinované texty a záhlaví, mezisoučty, přirážky, slevy, celkové součty,...
 • Možnost přípravy několika číselných řad a využití automatického číslování faktur a ostatních dokladů
 • Podpora při vystavení zahraničních faktur, sběrných faktur z více dodacích listů
 • Přímý tisk dokladů i s několika kopiemi nebo hromadný tisk s výběrem volně definovaných formulářů
 • Přehledy dokladů za období, zákazníka, číselné řady, formy úhrady, formuláře
 • Statistika a součty dokladů podle vybraných kritérií
 • Rozsáhlá nabídka nastavení uživatelské konfigurace pro usnadnění práce s programem
 • Možnost provázání jednotlivých dokladů s externími soubory, tisk sestav do souborů MS Office

 

Logistický informační systém ISYS

Logistika je v současné době jednou z oblastí moderních metod řízení, která může velmi účinně přispět k zefektivnění řídícího procesu. Pro efektivní využívání logistiky ve firmě je nutná existence dobře fungujícího informačního systému podniku.

Logistický informační systém ISYS je moderní informační systém, který klade důraz na komplexní řešení a na koordinaci veškerých hmotných i nehmotných operací v rámci výrobních a oběhových procesů. Pomocí logistického informačního systému je zabezpečena podpora logistických procesů zásobování oddělení léky a matriálem. Detailně propracovaná aplikace je postavena na principech maximální otevřenosti a kompatibilitě s ostatními informačními systémy používanými v nemocnicích. Aplikace využívá, mimo jiné, technologie čárových kódů pro evidenci toku materiálu a funkcionality hladinového řízení zásob léků a materiálů na příručních a centrálních skladech. Propojením se systémem jednoznačné fyzické identifikace pacientů lze dosáhnout sledování spotřeby materiálů a léčiv na pacienta a výkon a tím dále zvýšit bezpečnost pacienta a nákladovou kontrolu tohoto logistického procesu.

Základní rysy Logistického informačního systému:
 • systém plně podporuje elektronickou komunikaci s dodavateli (objednávky, dodací listy) nejen u léků, ale i u zdravotnického materiálu...
 • samozřejmostí je práce s pozitivním listem (jednoduchá údržba, okamžitá dostupnost pro lékaře na odděleních, indikace při tvorbě žádanky, možnost záměny dle ATC)
 • využití logistické podpory systému je možné i pro tzv. HTS oddělení (pouze žádanky-->pak jde vše do spotřeby, nevede se sklad, neúčtuje se)...
 • nastavení logistických procesů systému je variabilní, každá nemocnice se může rozhodnout, jakým způsobem bude systém využívat:
  • řízení zásob (předispozice x výdej do spotřeby) lze nastavit pro skupiny artiklů i pro jednotlivá oddělení
  • evidence šarží (plné sledování šarží x evidence šarže pouze na vstupu)
  • nastavení normativů
  • způsob ocenění artiklů

 

Zakázkový software

Standardní softwarové vybavení ne vždy splňuje požadavky uživatelů. Nabízíme proto vývoj programů na zakázku dle požadavků a potřeb zákazníků.

Jsme schopni dodat prakticky jakýkoliv program: Od jednoduchých doplňků do Excelu až po rozsáhlé aplikace pro řízení technologických komplexů nebo programy určené pro nasazení. Vyvíjíme primárně pro operační systém Microsoft Windows, ale vytvořili jsme i aplikace pro operační systém Linux a MacOS. Samozřejmostí je připojení k databázi, bezproblémová instalace, spolupráce s aplikacemi na Internetu, uživatelsky příjemné grafické prostředí, lokalizace do více jazyků.

Ekonomický informační systém ISYS spol. s r.o.
Jateční 169, 760 01 Zlín, Česká republika, isys@isys.cz